De bijeenkomst agroforestry van 10 oktober a.s. is verplaatst naar 30 januari 2020. Het programma zal voor het grootste deel hetzelfde blijven als het gepland event van 10 oktboer jongstleden.


Agroforestry is een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust gestreefd wordt naar het introduceren van bomen en struiken op percelen met akkerbouwgewassen of grasland. De combinatie van verschillende teelten leidt tot ecologische en economische interacties die het geheel groter maken dan de som van de monoteelten.

 

Agroforestry biedt economisch en ecologisch gezien tal van voordelen:

– Maximale ruimtebenutting (zowel horizontaal als verticaal)

– Efficiënter nutriënten- en watergebruik (o.a. door diepere beworteling)

– Bij juiste soortenkeuze, positieve interactie tussen gewas en bomen (bijvoorbeeld door stikstofaanmaak, rondpompen nutriënten, organische

   stofopbouw, schaduw bij extreme temperaturen, natuurlijke onderdrukking plaagorganismen)

– Minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig

– Organische stof opbouw in de bodem

– Koolstofvastlegging in boom en bodem

– Gevarieerder landschap

– Meer biodiversiteit

– Minder risico met extreem hoge temperaturen of neerslaghoeveelheden

 

Hieronder kunnen jullie een filmpje vinden dat het principe van agroforestry uitlegt:

Wilco de Zeeuw: agroforestry pionier in Slabroek 

Farm Life: een groot europees project waarbij ook Joost van Doormalen met Boefkik als partner bij betrokken is

Delen met je netwerk